Обща информация

Типове амнион алографти

Алографт продукти, приготвени от човешка амниотична мембрана, консервирана в глицерол.

Алографт продукт от човешка амниотична мембрана, консервирана чрез дехидратиране.

Замразени амнион алографти

Нашата процедура

Високото качество на алографт продукта зависи в огромна степен от процедурата по получаване, обработка и съхранение.

Получаването, експертизата и обработката на амниотична тъкан за производство на амнион алографт продукти в Биорегенерация стриктно следват принципите и правилата на Добрата тъканна практика и изискванията на европейското и национално законодателство.

Всички процеси са обект на система за управление на качеството, сертифицирана за съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015.

Амниотична тъкан за производство на амнион алографтите на Биорегенерация се взема само при планово Цезарово сечение в операционните зали на МБАЛ „Надежда“. Това позволява непосредствен контакт на специалистите ни с акушер-гинеколозите, извършващи оперативната дейност, както и незабавната оценка и обработка на дарената тъкан.

За донори на амниотична мембрана Биорегенерация селектира единствено здрави бременни, чиято бременност е била редовно проследявана в МБАЛ за женско здраве "Надежда".

Оценката на донорите на амнион се извършва на база скрининг за отсъствие на рискови фактори, които биха довели до трансмисия на дадено заболяване при трансплантация, както и негативни/нереактивни резултати от следните изследвания, извършени в акредитирани лаборатории:

  • Anti-HBc total – серологичен тест
  • Hbs Ag – серологичен тест
  • HBV – (количествен) NAT
  • Anti-HCV– серологичен тест
  • HBC – (количествен) NAT
  • HIV1/2– серологичен тест
  • HIV1 – (количествен) NAT
  • Syphilis – серологичен тест

Амниотичната тъкан в амнион алографтите на Биорегенерация се извеършва незабавно след получаването й, в контролирана среда (чисти помещения Клас D) по собствена валидирана методика, която в максимална степен съхранява деликатната структура на амниона и запазва нативните му свойства и активността на биологичните фактори.

Процесът включва задължителна деконтаминация на тъканта с антиобиотичен/антимикотичен разтвор, а всички манипулации се извършват по асептичен начин в ламинарни боксове.

В зависимост от типа амнион алографт продукт се осъществява и консервацията на амниотичната тъкан посредством дълбоко замразяване, глицеролизиране или дехидратация.

За елиминиране на възможна вторична контаминация по време на опаковането, дехидратираните амнион алографт продукти се подлагат на допълнителна гама стерилизация(25 kGy, SAL 10-6).

Top